Onderwerp: Bezoek-historie

Risicoanalyse in beoordeling en ontwerp, casus asfaltbekleding : handreiking voor dialoog tussen onderzoekers, waterkeringbeheerders en kennisregisseurs
Publicatiedatum:13-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Diermanse, R. Jongejan, N. Roode; Deltares

 

Samenvatting

Ten behoeve van het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen worden beleidsadviezen opgesteld en modellen ontwikkeld. Helaas valt het rendement van investeringen in onderzoek en ontwikkeling nog te vaak tegen. Dat is niet alleen ondoelmatig, maar leidt ook vaak tot onbegrip, onvrede en discussie op de werkvloer. In de praktijk blijkt dat het omgaan met onzekerheden in de keten ‘metingen-invoer-model-resultaat’ nog niet altijd evenwichtig gebeurt. RWS en Deltares hebben daarom het initiatief genomen voor het opstellen van deze beknopte ‘handreiking risicoanalyse’ met als doelgroep onderzoekers, opdrachtgevers en keringbeheerders. In deze handreiking wordt in de eerste plaats een diagnose gesteld van symptomen en oorzaken van de problemen. Daarbij worden telkens praktijkvoorbeelden aangehaald die voor een belangrijk deel afkomstig zijn uit workshops over de casus ‘asfaltbekleding’, die speciaal voor dit doeleinde gehouden zijn. De bevindingen voor asfalt zijn veelal ook overdraagbaar naar andere toetssporen. Vervolgens worden diverse aanbevelingen gedaan ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen van instrumentaria voor beoordeling en ontwerp. De aanbevelingen zijn vooral procesmatig van aard. Waar nodig is bij het doen van aanbevelingen onderscheid gemaakt tussen drie doelgroepen: opdrachtgevers (DWGRW en RWS-WVL), onderzoekers en beheerders/toetsers.

 

Annotatie

[28] p.
ill.
bijl.
11299537-012-ZWS-0007
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Definitief

Naar boven