Onderwerp: Bezoek-historie

Symposium "De nieuwe wet- en regelgeving omtrent de veiligheid van wegtunnels"
Publicatiedatum:07-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Rijkswaterstaat Bouwdienst, (RWS, BD)], Steunpunt Veiligheid

 

Samenvatting

Bevat:
Hoofdstuk 2. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid
Hoofdstuk 3. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid
Hoofdstuk 4. Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid
Overige eisen regeling Bouwbesluit
Bijlage A. Begrippenlijst

Programma Symposium:
Inleiding 1: De uitgangspunten en het proces (paper)
De EU-Richtlijn en overige uitgangspunten voor de wetgeving; overzicht van de wettelijke proceseisen.

Inleiding 2: De veiligheidseisen en -criteria (paper)
Wat zijn veiligheidseisen en -criteria; beschrijving van de wijze waarop deze zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving.

Verdieping 1: Tunnelveiligheid en het Bouwbesluit (hand-out)
Het wettelijke kader van de VROM-regelgeving en de relatie met tunnelveiligheid; inhoudelijke schets van de Wijziging Bouwbesluit, de Wijziging Regeling Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit.

Verdieping 2: Tunnelveiligheid en planvorming (paper)
Het tunnelveiligheidsplan, bouwplan en veiligheidsbeheerplan als ruggengraat van het veiligheidsdossier; de risicoanalyses als belangrijk onderdeel van de planvorming.

Praktijk 1: Aan de slag met tunnelveiligheid (handout Commissie Tunnelveiligheid)
De advisering dor de Commissie Tunnelveiligheid: samenstelling commissie, werkwijze, beoordelingscriteria, het bestuurlijk-politieke traject en praktijkervaringen.

Praktijk 2: Case tunnel A2 Maastricht
Hoe is/wordt omgegaan met de wet- en regelgeving; welke invloed heeft e.e.a. gehad op het ontwerp en de voorbereiding van het project; wat zijn de positieve en negatieve ervaringen.

Bijlage 1: Overzicht nuttige websites
Bijlage 2: Q&A tunnelveiligheid 2005 (tunnelfacts)
Bijlage 3: Handreiking risicoanalyse tunnelveiligheid : methodieken, modellen en veiligheidscriteria voor kwantitatieve risicoanalyse en scenarioanalyse
Bijlage 4: Wet- en Regelgeving Tunnelveiligheid
- Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 148 jaargang 2006 (SB148)
Besluit van 10 maart 2006, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met de implementatie van de richtlijn tunnelveiligheid)
- Tweede Kamer der Staten-Generaal 30209 Vergaderjaar 2004-2005 (TK30209)
Regels met betrekking tot de veiligheid van voor het wegverkeer toegankelijke tunnels (Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels)
- Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 249 jaargang 2006 (SB249)
Besluit van 11 mei 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet vn 2 februari 2006, houdende regels met betrekking tot de veiligheid van voor het wegverkeer toegankelijke tunnels (Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels) (Stb. 134) en van het Besluit van 11 mei 2006, houdende regels met betrekking tot de veiligheid van voor het wegverkeer toegankelijke tunnels (Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels) (Stb. 248)

 

 

 

 

 

 

 

Annotatie

Omslagtitel: Symposium Tunnelveiligheid, Congrescentrum de Reehorst - Ede
Introductie tot... De nieuwe wet- en regelgeving omtrent de veiligheid van wegtunnels. De aanleiding: nieuwe regels voor ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van wegtunnels
div.p.
ill.

Naar boven