Onderwerp: Bezoek-historie

Quickscan grondwaterrisico's : eindrapport
Publicatiedatum:29-11-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.C. van Vugt, J. Lackin ; Witteveen+Bos

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat voert in Nederland diverse infrastructuurprojecten uit (zowel nat en droog), waarbij grondwater een rol speelt. Vanwege landschappelijke of binnenstedelijke inpassingen is hierbij in toenemende mate sprake van de aanleg van tunnels en verdiepte ligging van wegen. Daarnaast voert Rijkswaterstaat diverse projecten uit voor verdieping en verbreding van kanalen. Doordat bij dergelijke projecten ingrepen in de (water)bodem plaatsvinden, raakt dit tevens het grondwatersysteem en verandert in meer of mindere mate de (grond)waterhuishouding. Het grondwatersysteem eindigt niet bij de projectgrens, waardoor er middels effecten op het grondwater invloed kan zijn op belangen in de omgeving. In veel projecten zijn de effecten als gevolg van de veranderingen beperkt, maar in toenemende mate zijn er voorbeelden waarbij knelpunten optreden met grondwater met onvoorziene gevolgen. Dit leidt meestal tot vertragingen en extra kosten voor het project, maar kan tevens leiden tot imagoverlies voor Rijkswaterstaat. Deze voorvallen waren reden voor Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving om leerervaringen op te halen ten aanzien van opgetreden grondwaterrisico’s in Rijkswaterstaat projecten. Rijkswaterstaat WVL heeft Witteveen+Bos gevraagd dit project te begeleiden, technische input te leveren en de resultaten uit te werken. Het doel van het project is om te komen tot verbetervoorstellen op welke wijze grondwaterrisico’s in Rijkswaterstaat projecten beter kunnen worden voorkomen en beheerst. Op basis van bestaande projecten worden succes- en faalfactoren van grondwaterproblematiek in infrastructuurprojecten van Rijkswaterstaat in beeld gebracht. Hierbij wordt onder andere beoordeeld of grondwaterrisico’s vroegtijdig worden gesignaleerd en geborgd, hoe in de verschillende fases van het project met de risico’s wordt opgegaan en of adequate beheersmaatregelen worden genomen om de risico’s te beperken tot een acceptabel niveau. De lessen die naar voren komen uit deze projecten leveren input voor de verbetervoorstellen zoals opgenomen in dit rapport. In hoofdstuk 2 wordt de gevolgde aanpak beschreven. Vervolgens worden de resultaten beschreven in hoofdstuk 3. Op basis van deze resultaten zijn conclusies en aanbevelingen en verbetervoorstellen opgesteld en zijn beschreven in hoofdstuk 4.

 

Annotatie

14 [70] p.
ill., bijl.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
De projectgroep die dit project heeft begeleid bestond uit de volgende personen:
- Hans Gerritsen - RWS, WVL projectleider, adviseur geohydrologie en ondergrond (tevens contactpersoon);
- Geert Menting - RWS, WVL geohydroloog;
- Harry van Manen - RWS, WVL geohydroloog;
- Jasper Lackin - Witteveen+Bos adviseur ondergrond en beleid;
- Arco van Vugt - Witteveen+Bos geohydroloog

Naar boven