Onderwerp: Bezoek-historie

De Rijke Dijk : Ontwerp en benutting van harde infrastructuur in de getijzone voor ecologische en recreatieve waarden
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Baptist, J. van der Meer, M. de Vries ; TU Delft ; INFRAM ; WL|Delft Hydraulics ;

 

Samenvatting

Het Rijke Dijk project behelst het gezamenlijk inzetten van ecologische en civiele kennis voor het ontwerpen van ecologisch diverse zeeweringen, zeedijken, havendammen, golfbrekers of pieren. Deze ontwerpen dienen economisch en planmatig inpasbaar te zijn in een bestaand of nieuw ontwerp voor kust infrastructuur. Gedacht kan worden aan constructie van een Rijke Dijk bij vervanging/onderhoud van bestaande harde infrastructuur of bij nieuw aan te leggen infrastructuur. Mogelijk levert dit initiatief kansen op voor compensatie van verloren natuurwaarden ter plekke van een beoogde ingreep. Mogelijk worden natuurlijke functies versterkt. De Rijke Dijk concentreert zich voorlopig op constructies in zout of brak water en dan alleen nog in of onder de getijzone (sublittoraal en eulittoraal). Dit betekent dat het boventalud van een dijk en de kruin en binnentalud geen onderwerp voor deze studie zijn. Het uiteindelijk doel van dit project is om een Rijke Dijk pilot-proef te realiseren. Dit rapport omvat de resultaten van de daartoe uitgevoerde haalbaarheidsstudie. Het project is uitgevoerd in samenwerking met TUD en INFRAM.

 

Annotatie

ongep.
ill,
Met lit.opg.
In opdracht van Rijkswaterstaat WaterINNovatiebron (RWS), Port Delta Research Centre

Naar boven