Onderwerp: Bezoek-historie

Interim nota kustsuppletie vasteland Zuid-Holland
Publicatiedatum:01-11-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Direktie Benedenrivieren (RWS, BER)

 

Samenvatting

Taakomschrijving als volgt omschreven: 1 Bestuderen van de optredende erosie op de kust van Zuid-Holland benoorden hoek van Holland. 2 onderzoek naar de mogelijke invloed door of in samenhang met de bouw van de nieuwe havendammen te Hoek van Holland en Scheveningen op de erosie c.q. versnelde achteruitgang van de laag- en hoogwaterlijn. 3 Onderzoek naar mogelijkheden van kunstmatige directie zandsuppletie op het droge strand, dan wel een indirecte suppletie op het onderwatertalud tussen NAP -2 en -5 m 4 Planning van suppleties, zo mogelijk in samenhang met in uitvoering zijnde of komende werken (onderhoudszuig- en baggerwerken, verdieping van de vaargeul, e.d.). 5 Onderzoek naar uitvoeringsmogelijkheden, zandwinning op zee, drijvende leidingen naar de kust, alternatieve mogelijkheden. 6 Consequenties voor kustbeheer; taakafbakening tussen Rijkswaterstaat (vooroever) en Hoogheemraadschappen en andere beheerders 9strand en zeewering). Na de tussentijdse informatie zijn er een aantal punten aangevuld.

 

Annotatie

89 p.
Met lit.opg.

Naar boven