Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring van de ecologische effecten van een onderwatersuppletie voor de kust van Texel in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn : resultaten van de nulmeting
Publicatiedatum:11-07-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S. Mulder; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

 

Samenvatting

Om de natuurwaarden van het gebied te kunnen beschrijven is er in februari 2002 een nulmeting uitgevoerd. Deze nulmeting omvat een eenmalige bemonstering en telling van de soorten die in het beoogde suppletiegebied voorkomen en waarvan wordt verwacht dat ze hinder kunnen ondervinden van een onderwatersuppletie. Daarbij gaat het om soorten die worden beschermd door de Vogel- en Habitatrichtlijn en soorten die als voedsel dienen voor deze beschermde soorten (zie tabel 1). Deze rapportage geeft een overzicht van de uitvoering en de resultaten van de nulmeting en dient als tussenrapportage van een groter geheel, namelijk een onderzoek naar de ecologische effecten van een onderwatersuppletie en toetsing hiervan aan de Vogel- en Habitatrichtlijn. De rapportage over de bodemfauna en vogels is grotendeels overgenomen uit de rapportage van Alterra (Nulmeting vogels en benthos in de Texelse vooroever (Kustadv*NH), M.F. Leopold). De gegevens van de epifauna zijn geanalyseerd door H. Kleef van het RIKZ in Haren. De rapportage in zijn geheel is geschreven door S. Mulder van het RIKZ in Haren.

 

Annotatie

36 p.
ill.
Met app.
Met lit.opg.
Werkdokument RIKZ/AB/2002.114x

Naar boven