Onderwerp: Bezoek-historie

Over de verdediging van de Zuidoostkust van Texel
Publicatiedatum:26-04-1935

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)

 

Samenvatting

In verband met den toestand van de zuidoostkust van Texel en van daaraan in de naaste toekomst wellicht uit te voeren voorzieningen heeft ingenieur in het arrt. "Hoorn" daaromtrent een nota samengesteld welke hij mij bij brief van 24 dezer no. 992 deed toekomen. Bedoelde nota met daarbij behoorende 15 bijlagen (teekeningen en staten) gaan in een map vereenigd hierbij. Een exemplaar van zoodanig map met inhoud heeft de ingenieur eveneens toegezonden aan mijn ambtgenoot in de directie "Benedenrivieren". zulks in verband met den Studiedienst van de kust.

 

Annotatie

16 p.
bijl., ill.

Naar boven