Onderwerp: Bezoek-historie

Uitwerking kustbeleid Friese Waddeneilanden
Publicatiedatum:01-12-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Provinciaal overlegorgaan Kustbeleid Friesland (POK Friesland)

 

Samenvatting

Het kustbeleid op de Friese Waddeneilanden wordt ingrijpend veranderd. De Directie Friesland van Rijkswaterstaat is van plan om wat dit betreft op Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog veel meer aan de natuur over te laten. Dat gebeurt vooral op de uiteinden van de eilanden. Een en ander betekent niet, dat Rijkswaterstaat vitale delen ook meer aan hun lot over zal laten. Voorkomen moet worden, dat grote delen duingebied verloren gaan en dat de sterkte van de zeereep (de eerste rij zeewerende duinen) wordt aangetast. Rijkswaterstaat heeft zijn toekomstige kustbeleid voor de vier Friese Waddeneilanden in drie delen opgesplitst : vasthouden, bespreekbaar stellen en loslaten. De term 'vasthoudend' spreekt voor zichzelf : het onderhoud aan de zeereep blijft gewoon doorgaan. 'Bespreekbaar' zijn voor Rijkswaterstaat die duingebieden, waarachter geen polders liggen, maar natuurgebieden (duinen, kwelders). Voor een aantal gebieden op de waddeneilanden wordt de ontwikkeling aan de natuurkrachten overgelaten (loslaten).

 

Annotatie

60 p.
bijl., ill.
Met appendix

Naar boven