Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de grondwaterbeweging achter de Helderse Zeewering
Publicatiedatum:01-07-1972

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijkswaterstaat, Studiedienst Hoorn

 

Samenvatting

Uit het onderzoek van de meetresultaten komen de volgende punten duidelijk naar voren:
- Het verloop van de waterstand boven de ondoorlatende laag is voornamelijk afhankelijk van neerslag, verdamping en water-afvoer, waarbij in perioden van droogte een tendens naar hogere chloride-gehalten bestaat: gemiddeld Cl-gehalte in natte perioden ca. 300 mg/l en in droge perioden ca 450 mg/l;
- Uit het verloop van de waterstanden en chloride-gehalten boven de onderdoorlatende laag kan geen belangrijke kwel worden vasgesteld terwijl op de hoogte van de grondwaterstand geen getij-invloed merkbaar is;
- Tussen het chloride-gehalte in het nabij gelegen boezemwater en het chloride-gehalte in het grondwater boven de ondoorlatende laag direct achter de zeewering bestaat geen relatie;
- Onder de laag is een duidelijke getij-invioed merkbaar zodat daar ongetwijfeld van een kweistroom sprake zal zijn.

 

Annotatie

5 p.
Met 9 bijl.
Memo 72.9

Naar boven