Onderwerp: Bezoek-historie

Definitieve rapportage effecten zandsuppleties 2010/2011 [Ameland]
Publicatiedatum:23-12-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. van Steijn, J. Groenendijk ; HaskoningDHV Nederland

 

Samenvatting

In 2010 en 2011 is op Ameland in totaal 9 miljoen kubieke meter zand gesuppleerd. De zandsuppleties veroorzaken een tijdelijke verbreding van de kust. Afhankelijk van de grootte van de kustverbreding zorgt dit voor een toename van de drainageweerstand van het grondwater in de duinen en een zeewaartse verplaatsing van de waterscheiding. Hierdoor treedt in theorie een verhoging van de grondwaterstand op. Ook kan dit op langere termijn leiden tot een toename van de zoetwaterbel in de duinen. Naast deze mogelijke effecten op langere termijn, is er op korte termijn als gevolg van de suppletiewerkzaamheden een verhoging van de grondwaterstand mogelijk door de hogere waterdrukken op het strand bij het opspuiten van zand. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden op Ameland heeft Rijkswaterstaat een Natuurbeschermingswet (NB-wet) vergunning gekregen. In deze vergunning is als voorwaarde opgenomen dat de grondwaterstanden in de vochtige duinvalleien gemonitord moeten worden. Het doel van de monitoring is het vaststellen of en hoe de grondwaterstanden door de uitvoering van de zandsuppleties op Ameland in 2010 en 2011 zijn beïnvloed, en in hoeverre de veranderingen in de grondwaterstanden doorwerken in het behoud of de ontwikkeling van kwetsbare vochtige duinvalleien. Zowel de effecten op korte termijn als op lange termijn dienen inzichtelijk gemaakt te worden.

 

Annotatie

58 p.
dossier: BA7539
registratienummer: LW-AF20140409
versie: definitief
In opdracht van Rijkswaterstaat
Ameland RHDV201412

Naar boven