Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogels in Nederland 2010/2011
Publicatiedatum:01-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Hornman (etc.) ; Ganzen- en Zwanenwerkgroep ; SOVON Vogelonderzoek

 

Samenvatting

In dit rapport worden de watervogeltellingen besproken die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2010 tot en met juni 2011. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse tellingen op ganzen- en zwanenpleisterplaatsen, periodieke tellingen van hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee (vijf integrale tellingen per seizoen, maandelijkse tellingen in selectie van gebieden), de midwintertelling in januari en een aantal op specifieke soorten gerichte simultaantellingen op slaapplaatsen. Het onderzoeksgebied omvat alle belangrijke wetlands binnen Nederland evenals agrarische cultuurlandschappen die van belang zijn voor ganzen en zwanen. Tijdens de midwintertelling worden bovendien nog vele kleine wateren en andere delen van het agrarisch gebied onderzocht.

 

Annotatie

140 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
SOVON-rapport 2013/02
Waterdienstrapport BM13.01
Deze rapportage is samengesteld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring. Het
Meetnet Watervogels vindt plaats in opdracht van Rijkswaterstaat, Centrale informatievoorziening
(RWS, CIV) en het Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Naar boven