Onderwerp: Bezoek-historie

Broedvogels in Nederland 2006
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Dijk, A.J. van, A. Boele, F. Hustings, K. Koffijberg, C.L. Plate ; SOVON Vogelonderzoek Nederland

 

Samenvatting

In dit verslag worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2006. Dit wordt georganiseerd door SOVON in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het meetnet is een onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring, het stelsel van natuurmeetnetten van de overheid. Het meetnet wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Het verslag vervult een belangrijke rol in de terugkoppeling van de meetnetresultaten naar de (vrijwillige) waarnemers en de participerende professionele organisaties. Daarnaast zal de informatie uit het rapport worden aangewend bij het opstellen van internationale rapportageverplichtingen, de beleidsontwikkeling en de toetsing van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen aan de beschermingsregimes van Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Nota Ruimte (EHS).

 

Annotatie

152 p.
ill.
Met lit.opg.
SOVON-monitoringrapport 2008/01
Rijkswaterstaat rapportnummer BM 08.10
Samengesteld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring. Het Meetnet Broedvogels vindt plaats in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en wordt uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat Waterdienst en de provincies

Naar boven