Onderwerp: Bezoek-historie

Rapportage waterbodemonderzoek naleving WVO-vergunning A27 (tracé km 109,7 - 113,0)
Publicatiedatum:18-10-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.J. van Kammen ; Witteveen+Bos

 

Samenvatting

De onderzoeksresultaten kunnen als volgt worden samengevat: -Op basis van het gebruik en de waterbodemopbouw is op de locatie geen verontreiniging te verwachten; -Bij het veldonderzoek zijn rond en in de watergang geen waarnemingen gedaan die op een verontreiniging wijzen. De waterdiepte varieert van 0,1 tot 0,5 meter. In de watergang is een waterige sliblaag aangetroffen, met een dikte van 0,05 tot 0,4 meter. De ondergrond bestaat uit zwak zandige, matig veenhoudend klei; -Ter plaatse van lozingspunt S1 (km109,7) is het slib geclassificeerd als klasse 2. De klasse bepalende parameter is PAK. Bij de overige lozingspunten (S2 t/m S10) zijn geen verhoogde gehalten aan verontreinigde stoffen gemeten (klasse 0).

 

Annotatie

7 p.
Ill., bijl.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)

Naar boven