Onderwerp: Bezoek-historie

Waterbodems in de KRW-Verkenner : methodiek en pilot
Publicatiedatum:01-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L.Osté, S. Witteveen ; Deltares ; Grontmij

 

Samenvatting

Nalevering van fosfor vanuit de waterbodem naar het oppervlaktewater is vooral bestudeerd op een locatie of binnen een waterlichaam. Tot nu toe is nauwelijks aandacht besteed aan afwenteling vanuit diverse locaties of waterlichamen naar benedenstroomse wateren. In deze studie zijn de mogelijkheden onderzocht om de KRW-Verkenner in te zetten voor het beoordelen van effecten van fosfor in de waterbodem op een groter schaalniveau (deelstroomgebied). Dit is gedaan aan de hand van een pilotgebied (Quarles van Uffordpolder). Voor bovengenoemd doel is de flux uit de waterbodem in de KRW-Verkenner toegevoegd als puntbron. Deze sterkte van de puntbron is in Excel berekend op basis van het gehalte in de waterbodem en de oppervlakte van de betreffende schematisatie-eenheid. Samen met de gemiddelde watertemperatuur per kwartaal en een transportvergelijking uit het IP-KRWproject BaggerNut is de totale bronsterkte berekend. De methode om waterbodems toe te voegen als bron in de KRW-Verkenner blijkt voor de Quarles van Uffordpolder uitvoerbaar en bruikbaar. Het effect op de locatie waar de waterbodem nalevert, is duidelijk te zien in de concentratie in het oppervlaktewater. Het effect op naburige locaties (de afwenteling) en het effect van maatregelen op bijvoorbeeld het uitstroompunt, is minder goed zichtbaar. Dat heeft vooral te maken met het aantal locaties waar een waterbodemflux is toegevoegd (alleen KRW-wateren) en met de schematisatie van de waterbeweging (grof, omdat de schematisatie was gemaakt voor een landelijke pilot).

 

Annotatie

20 p.
graf., tab.
Deltares rapport 1206111-006-BGS-0002
In opdracht van Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven