Onderwerp: Bezoek-historie

Als het tóch misgaat : overstromingsscenario’s voor rampenplannen, betooglijn
Publicatiedatum:01-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. Kolen, C..A.H. Wouters ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Deze betooglijn levert realistische scenario’s op voor extreme omstandigheden waar overheden en hulpverleningsorganisaties met verantwoordelijkheden voor crisisbeheersing zich in hun planvorming voor (dreigende) overstroming op kunnen richten. In deze betooglijn is beschreven welke omvang een ‘Worst Credible Flood’ kan hebben. Door de bestuurlijke Task Force Management Overstromingen worden deze ‘Ergst Denkbare Overstromingen’ genoemd. Gezocht is naar een bovenschatting van mogelijke scenario’s die door experts nog enigszins reëel geacht worden en waarop voorbereiding mogelijk noodzakelijk is in een bepaald type gebied (kust, rivieren of meren). Let wel, de scenario’s zijn representatief voor dit gehele gebied. De scenario’s zijn opgesteld voor de landelijke voorbereiding op de gevolgen van overstromingen. Ze zijn ook input om de bovenregionale afstemming in de water- en openbare orde en veiligheid (OOV) sector vorm te geven. Het is ook goed om aan te geven wat de ‘Worst Credible Flood’ niet zijn. De scenario’s zeggen niet dat andere delen binnen dit beschreven gebied niet kunnen overstromen of geen onderdeel uit kunnen maken van een zeer extreme overstroming. De scenario’s hebben ook niet als doel om aan te geven dat de stad Amsterdam bijvoorbeeld in drie uur overstroomt. Beseft wordt dat er ernstigere scenario’s mogelijk zijn maar de kans daarop wordt dermate klein geacht dat voorbereiding hierop minder zinvol is. Beseft wordt ook dat er vele andere minder erge scenario’s denkbaar zijn die leiden tot minder grote, zij het nog steeds ernstige, gevolgen. Er zijn oneindig veel verschillende en mogelijke overstromingsscenario’s. In deze betooglijn hebben we voor ‘Worst Credible’ primair gekeken naar het aantal getroffenen van een overstroming en vervolgens naar de omvang en het aantal verwachte (dodelijke) slachtoffers. Voor de afweging wat we onder een ‘Worst Credible Flood’ verstaan is een vergelijking gemaakt met het vakgebied van de externe veiligheid. Alhoewel er duidelijke verschillen zijn in de overstromingsproblematiek en de externe veiligheid is gebleken dat juist voor de onderbouwing van scenario’s voor de rampenbestrijding een vergelijkbare aanpak kan worden gevolgd. Onderkend wordt dat er weinig informatie beschikbaar is over de omvang van extremen. Belangrijk voor de bovenschatting in scenario’s voor de rampenbestrijding is consensus onder experts die kan worden onderbouwd op basis van de beschikbare informatie. Deze aanpak is dan ook gevolgd bij het opstellen van de extreme scenario’s in deze betooglijn.

 

Annotatie

[232] p.
Bijl., fig., tab.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Worst Credible Flood of Ergst Denkbare Overstroming

Naar boven