Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring Herstel Groot Zeegras Waddenzee 2013
Publicatiedatum:01-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G, van den Berg, D.P. Pranger, M.E. Tolman ; EFTAS, Pranger & Tolman ecologen

 

Samenvatting

Groot zeegras (Zostera marina), een zeewaterplant, is in Nederland een zeldzaam voorkomende plantensoort en staat op de Rode Lijst als bedreigd beschreven. Vanuit de Kader Richtlijn Water wordt gestreefd naar schoon en gezond water en vanuit dat perspectief is het gewenst dat er meer Groot zeegras in de Waddenzee groeit, mede omdat het een belangrijke doelsoort is voor natuurherstel. Omdat natuurlijk herstel van Groot zeegras achterwege blijft is in 2010 een project opgestart om het voorkomen, via een innovatieve zaaimethode, in de Waddenzee te bevorderen. Voor de uitvoering van dit project zijn Rijkswaterstaat, de Waddenvereniging en Deltares een samenwerkingsverband aangegaan.

 

Annotatie

24 p.
Rapportnummer: BM13.22
Concept
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD) en Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS, ZD)

24 pag., 4 bijlagen

Naar boven