Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Westerschelde 2004 : op basis van false colour-luchtfoto’s 1:5000/1:10000
Publicatiedatum:13-04-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M. Reitsma ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst (RWS, DID)

 

Samenvatting

In opdracht van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) te Den Haag heeft de Adviesdienst Geo-Informatie en ICT (AGI) te Delft een kartering laten uitvoeren van de schorren langs de Westerschelde. De kartering is in 2005 uitgevoerd door Bureau Waardenburg bv te Culemborg. Bij de AGI worden sinds het midden van de jaren '70 vegetatiekarteringen uitgevoerd. Gedurende deze periode heeft zich een methode ontwikkeld die o.a. wordt toegepast bij het karteren van de gebieden in het kader van het programma VEGWAD, onderdeel van MWTL ("Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands"). Doel van dit programma is het volgen van de ontwikkeling van schorren en kwelders ten behoeve van het waterbeleid. In dit waterbeleid, zoals vastgelegd in de Derde Nota Waterhuishouding (Tweede Kamer, 1989) en de Achtergrondnota Toekomst voor Water (Rijkswaterstaat 1996), is ondermeer als doelstelling opgenomen handhaving van het kwelderareaal alsmede van de kwelderkwaliteit (vegetatiesamenstelling). Het gekarteerde gebied omvat de begroeide buitendijkse gebieden van de Westerschelde. De totale oppervlakte bedraagt 2844 ha, verdeeld over 18 deelgebieden.

 

Annotatie

63 p.
11 bijl.
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, RIKZ, Den Haag
Doc.nr.: AGI-2006-GSMH-013
Projectnrr: 26872-w
Projectleiding: RWS - A.S. Kers; Bureau Waardenburg bv - J.M. Reitsma

Naar boven