Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Kwelders Noord-Holland 2005 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:5.000
Publicatiedatum:01-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T.D. Jager ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-Informatie en ICT (RWS, AGI)

 

Samenvatting

Bij de adviesdienst Geo-Informatie & ICT van Rijkswaterstaat (RWS-AGI, voorheen MD) worden sinds het midden van de jaren ‘70 vegetatiekarteringen uitgevoerd. Gedurende deze periode heeft zich een methode ontwikkeld die o.a. wordt toegepast bij het karteren van de gebieden in het kader van het programma VEGWAD, onderdeel van MWTL (“Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands”). Doel van dit programma is het volgen van de ontwikkeling van schorren en kwelders ten behoeve van het waterbeleid. In dit waterbeleid, zoals vastgelegd in de Derde Nota Waterhuishouding (Tweede Kamer, 1989) en de Achtergrondnota Toekomst voor Water (Rijkswaterstaat 1996), is ondermeer als doelstelling opgenomen handhaving van het kwelderareaal alsmede van de kwelderkwaliteit (vegetatiesamenstelling). \r\nHet uitvoeren van de vegetatiekartering van Noord-Holland 2005 is uitbesteed aan Altenburg & Wymenga.\r\nHet onderzoeksgebied Kwelders Noord-Holland ligt in de kop van Noord-Holland, tussen Den Helder en Den Oever. De gekarteerde oppervlakte bedraagt circa 132 hectare. In vergelijking met andere kwelders van de Waddenzee bevat de bodem hier veel zand. \r\nHet gekarteerde gebied bestaat uit 4 deelgebieden: Balgzand; Normerven; Vatrop; Den Oever.\r\n

 

Annotatie

103 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
AGI-2007-GSMH-012
Projectnr. RWS-AGI 928879, A&W 892Vegwad-06
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

Naar boven