Onderwerp: Bezoek-historie

Natuurbalans 2008
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Planbureau voor de Leefomgeving (Den Haag/Bilthoven); Wageningen Universiteit en Researchcentrum; Ministerie V&W. Rijkswaterstaat

 

Samenvatting

De Natuurbalans schetst jaarlijks de toestand en trends in natuur en landschap en evalueert het gevoerde beleid. Het huidige natuur- en milieubeleid heeft gunstige gevolgen voor de Nederlandse natuur. De oppervlakte aan natuurgebied neemt toe en de milieu- en ruimtecondities verbeteren. Dit is echter nog onvoldoende om de gestelde natuurdoelen tijdig te realiseren. Het natuurbeleid kan aan kracht winnen als het meer gericht wordt op realisatie van doelen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dit kan onder meer bereikt worden door de samenhang met andere beleidsterreinen, zoals voor water en ruimtelijke ordening, te versterken. De doelmatigheid kan ook worden versterkt door prioriteit te geven aan de internationaal unieke natuurwaarden die voortkomen uit de bijzondere ligging van ons land in een delta. Voorbeelden zijn de heiden, de duinen, de Waddenzee, beken, moerassen en kwelders. De huidige natuurkwaliteit van de zoete wateren is matig. De maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water die Nederland nu voorstelt, zullen de kwaliteit van oppervlaktewateren verbeteren. Realisatie van de watercondities voor de Natura 2000-gebieden is echter niet gegarandeerd. Nederland zal hiermee niet voldoen aan de Europese verplichtingen. De natuurkwaliteit in de Waddenzee is de afgelopen decennia verbeterd. In de Noordzee is nog geen verbetering zichtbaar. Wereldwijd staat de biodiversiteit van oceanen en zeeën onder druk vooral door overbevissing. De huidige visserij is nog niet duurzaam. De huidige invulling van de Ecologische Hoofdstructuur maakt de natuur niet robuust genoeg om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Daarvoor is het onder meer nodig om een corridor van natte natuurgebieden te realiseren.

 

Annotatie

ill.
ISBN 9789069602042
Met samenvatting.
Met literatuuropgave.
178 p.
PBL-publicatie

Naar boven