Onderwerp: Bezoek-historie

Kwaliteit voor later : ex ante evaluatie Kaderrichtlijn water
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Planbureau voor de Leefomgeving (Den Haag/Bilthoven); Ministerie VROM. DGW; Ministerie V&W. Rijkswaterstaat; Milieu- en Natuurplanbureau (Bilthoven)

 

Samenvatting

Doel van dit onderzoek is het verschaffen van informatie over het ecologisch doelbereik, de kosten en de baten van het RWS/regiomaatregelpakket en van enkele aanvullende varianten en de gevolgen voor de lasten voor burgers en ondernemingen. De informatie zal ondermeer worden gebruikt ter ondersteuning van de discussie in de Tweede Kamer over de implementatie en het gewenste ambitieniveau van de ‘Concept Stroomgebiedbeheerplannen’, die in de loop van 2008 zal plaats vinden. Tevens is in dit onderzoek in beeld gebracht wat eventuele aanvullende generieke bronmaatregelen zouden kunnen zijn (bijvoorbeeld aanscherping emissiereducties rioolwaterzuiveringen, aanscherping mestbeleid) en wat die maatregelen zouden kunnen bijdragen aan de verdere verbetering van de ecologische kwaliteit.

 

Annotatie

ill.
Met samenvatting.
Met literatuuropgave.
212 p.
PBL-publicatie

Naar boven