Onderwerp: Bezoek-historie

Beslissen over bagger op bodem : deel 3. modellering van risico's na verspreiding bagger
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L. Posthuma (etc.) ; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); ; L. Osté, M. Beek ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); ; J. Harmsen, B.J. Groenenberg ; Alterra

 

Samenvatting

In een onderzoek van RIVM, RIZA en Alterra is gekeken naar de risico's die op een lokatie door verspreiding op land kunnen ontstaan. Hiervoor is een systeembenadering opgesteld: waar komen de stoffen vandaan, waar gaan ze heen, welke organismen worden daadwerkelijk blootgesteld, en wat zijn de lokale risico's na verspreiding nu eigenlijk? Hiernaar wordt in drie samenhangende rapporten gekeken. In dit derde rapport van de serie wordt de risicobenadering technisch-wetenschappelijk beschreven. Er wordt voortgebouwd op gegevens uit het tweede rapport, waarin is beschreven of en hoe stoffen zich ophopen in de landbodem door het verspreiden van baggerspecie. In dit rapport wordt beschreven hoe dientengevolge de risico's van de stoffenmengsels voor mens, landbouwproducten en ecosystemen kunnen veranderen. In het overzichtsrapport van de serie, het eerste rapport, wordt het ontwikkelde beslismodel als prototype gepresenteerd, en worden de gevolgen van beleidsmatige toepassing van het beslismodel verkend.

 

Annotatie

ill.
ISBN 9069601532
Met samenvatting in het Nederlands en Engels.
117 p.
ISSN: 1566-7197
Rapport / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Rapport / Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
Alterra-rapport
In opdracht van : Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Directoraat-Generaal voor het Milieubeheer (DGM) ; Kernteam Bagger en Bodem ; Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)

Naar boven