Onderwerp: Bezoek-historie

Effecten Oeververdediging Everdingen en Steenwaard op de macrofauna levensgemeenschap : Meetjaar 1: april & oktober 2006
Publicatiedatum:01-02-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Greijdanus, M. ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

 

Samenvatting

In opdracht van RWS Directie Oost Nederland is in 2006 het project monitoring effecten oeververdediging Lek bij Everdingen en Steenwaard gestart. In de Lek bij Everdingen en Steenwaard zijn in 2005 en 2006 palenrijen met daartussen takkenbossen geplaatst om de golfslag die ontstaat door voorbijvarende schepen te dempen. Doordat de Lek gestuwd is veroorzaakt de golfslag van schepen een continue aanval op de oevers op één bepaalde hoogte waardoor de oevers afkalven. Ook wordt verwacht dat de dynamiek van scheepvaart belemmerend werkt voor de ecologische parameters. Vandaar dat het project monitoring effecten oeververdediging Lek bij Everdingen en Steenwaard is opgestart. Vraagstelling hierbij was wat het effect van de oeververdediging is op de parameters van de Kaderrichtlijn water te weten macrofyten, vis & macrofauna.

 

Annotatie

37 p.
ill.

Naar boven