Onderwerp: Bezoek-historie

Ecotopen- en struweelkartering Gamerense Waard, 2000
Publicatiedatum:01-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.S. Kers, B. van Gennip, L. Jans ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD)

 

Samenvatting

In het kader van de monitoring van nevengeulen langs de Waal (Jans et al., 1998) wordt om de twee jaar de ecotopen van de Gamerensche Waard (ten westen van Zaltbommel) gekarteerd. De doelstelling van deze kartering is tweeledig: • Vastleggen van het ruimtelijke patroon van de vegetatiestructuur om zo de gevolgen voor de Maatgevende HoogWaterstanden te bepalen. Hiermee kan beoordeeld worden of de vergroting van de ruimte voor de rivier door de aanleg van de nevengeulen eventueel teniet wordt gedaan door de ontwikkeling van de vegetatie in het gebied. • Vastleggen van de ruimtelijke verdeling van de habitats in het gebied om zo de potenties voor diverse levensgemeenschappen en soorten in te kunnen schatten Aanvullend is in 2000 ook een kartering van het bos en struweel uitgevoerd. Dit met als doel om een beeld te krijgen van de huidige verspreiding van alle voorkomende houtige gewassen in de Gamerensche Waard en waar zich in de toekomst bos of struweel gaat ontwikkelen. Dit alles om te beoordelen hoe snel de (oevers van de) nevengeulen dicht groeien met bomen en struiken (zowel rivierkundig als ecologisch belangrijke informatie).

 

Annotatie

17 p.
Met lit.opg.
MD-GAE - 2000.47

Naar boven