Onderwerp: Bezoek-historie

Erosie van het slik van Bath : onderzoek naar de drijvende kracht achter erosie
Publicatiedatum:01-12-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B.J.A. Huisman, M. Schroevers, M. van der Wal ; Deltares

 

Samenvatting

Onderzoek naar de relatieve invloed van scheepsgolven op de hydraulische belasting van het slik bij Bath. De aanleiding hiervoor is dat het slik aan de Noordzijde van het Nauw van Bath al enige jaren geleidelijk erodeert. Eén van de aspecten die hierop van invloed zou kunnen zijn is de belasting op het slik door scheepsgolven. Andere processen die mogelijk een rol spelen, zijn de belasting door getijstroming en het verminderen van de weerstand van het slik tegen erosie door het uitspoelen van slib uit het sediment. Ten behoeve van het onderzoek naar de invloed van scheepsgolven op de belastingen van het slik bij Bath is een meetcampagne verricht. Deze is door Nortek in 2010 uitgevoerd en opgeleverd. Tijdens de meetcampagne zijn de hydraulische condities op twee locaties op het slik gemeten over een periode van ruim een maand. Tevens is informatie over de scheepspassages in deze periode gezocht. Nortek heeft de gemeten scheepsgolven voor 62 van de scheepspassages bij Bath in detail geanalyseerd. De analyse in dit rapport richt zich met name op de gemeten hydraulische omstandigheden en de geanalyseerde scheepsgolven tijdens de 62 scheepspassages. Daarnaast is ook de weerstand van de bodem tegen erosie kort beschouwd. Concluderend kan gesteld worden dat het deel van de scheepvaart met een lengte van 80 meter of meer de bodemschuifspanningen in het Nauw van Bath tijdelijk aanzienlijk vergroot ten opzichte van de autonome situatie met getij en windgolven. Vergroting van de bodemschuifspanningen resulteert in het algemeen in extra erosie. Daarom is het aannemelijk dat scheepsgolven een bijdrage leveren aan de erosie van het slik. Bij het ontwikkelen van maatregelen ter bescherming van het slik in het Nauw van Bath tegen erosie, wordt aanbevolen om rekening te houden met deze bijdrage van scheepsgolven.

 

Annotatie

II, 45 p.
Project: 1200633-001
In opdr. van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)
Definitief

Naar boven