Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de veiligheid van de kade rondom de Sluispolder
Publicatiedatum:01-01-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Centrum voor Onderzoek Waterkeringen

 

Samenvatting

In het kader van het systematisch kadeonderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de kade rond, de Sluispolder. Deze kleine polder (95 ha) ligt bijna geheel binnen de bebouwde kom van Maassluis (Z-H) en behoort tot het Hoogheemraadschap van Delfland. Naast een veiling en een sportcomplex beschermen de kaden hoofdzakelijk een woongebied met naar schatting 11.000 inwoners. Het onderzoek betrof de kadegedeel ten langs de Middelvliet, de Korte Buurt en de Boonervliet. Er is een verkenning uitgevoerd die bestond uit een bestudering van het uiterlijk van de kade en het opmeten van diverse dwarsprofielen, tevens werden de bestaande hydrologische, geologische en bodem- en geschiedkundige gegevens geanalyseerd en werden gegevens verzameld omtrent het gedrag en onderhoud van de kaden. Het grondmechanisch onderzoek en de rapportering hierover is verricht door het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft.


Bij het verzamelen van de verschillende gegevens is medewerking verleend door de technische dienst van het Hoogheemraadschap van Delfland en Gemeentewerken Maassluis.

 

Annotatie

55 p.
ill.
A.73-022
Opgenomen is:
Stabiliteitsonderzoek aan een dwarsprofiel van de boezemkade van de sluispolder langs de korte buurt.
CO-21735-0-I ; mei 1974

Naar boven