Onderwerp: Bezoek-historie

Bestandsopname van de Driehoeksmossel in het IJsselmeergebied in 2000 : bepaling van lengte-frequentieverdeling en biomassa
Publicatiedatum:11-09-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.P.T. Koeman, G.J. Berg, P. Esselink ; Koeman en Bijkerk

 

Samenvatting

Door de Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied zijn in het IJsselmeer monsters genomen van de daar levende Driehoeksmossel-populatie met behulp van een zogenaamde " Van Veenhapper". De opbouw van de populatie is bepaald aan de hand van de lengte-frequentieverdeling van de driehoeksmosselen en de mosselbiomassa per monster. Op basis van de geselecteerde monsters is op basis van een lneaire regressie-analyse een ijklijn berekend tussen het biovolume van een monster en de mossel-biomassa van een monster. Met behulp van deze ijklijn kan de biomassa van de overige monsters worden geschat. In vergelijking met de geanalyseerde monsters ui 1999 waren de mosselen in de monsters van 2000 gemiddeld kleiner. Ook de biomassa per monster was gemiddeld lager. In vergelijking met 1997 en 1999 lieten de monsters uit 2000 een grotere spreiding zien in de relatie tussen biovolume en biomassa. Tegelijkertijd was de regressie-coefficient van deze relatie belangrijk hoger in vergelijking met de twee genoemde jaren.

 

Annotatie

17 p.
Rapportnr. 2001-23
in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
Toestemming van auteurs om publiekstoegankelijk te maken

Naar boven