Onderwerp: Bezoek-historie

Een kwalitatieve en kwantitatieve bemonstering van de Zeeuwse Banken in 2009 op de macrofauna gemeenschappen
Publicatiedatum:01-07-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.C. Goudswaard, V. Escaravage ; Imares Wageningen, Centrum voor Mariene en Ecologisch Onderzoek NIOO-KNAW

 

Samenvatting

Het gebied van de Zeeuwse Banken is, vergeleken met overige Nederlandse waterlichamen weinig onderzocht op bodemfauna en staat daarnaast al geruime tijd onder exploitatie door visserij en bodemsediment extractie. Gezien de bijzondere geologische structuren en locatie van deze zandbanken werd een buitengewone fauna verwacht aanwezig te zijn. De Zeeuwse Banken onderscheiden zich van de overige (dichter bij de kust) ondiepe zandbanken door zeer lage dichtheden aan schelpdieren. Deze lage dichtheden zijn vermoedelijk o.a. gerelateerd aan een slechte rekrutering als gevolg van de sterke hydrodynamica ter plaatse. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er zich in het gebied grote schelpdiervoorkomens kunnen ontwikkelen. Daardoor is dit gebied naar verwachting van gering of geen belang als foerageergebied voor zee-eenden. Een vergelijking tussen de vangsten verkregen met de boxcorer en de bodemschaaf laat duidelijke verschillen zien tussen de doelsoorten van elke apparaat: de boxcorer vangt vooral de talrijke kleine soorten terwijl de grofmazige bodemschaaf vooral de minder algemene grotere soorten bemonstert. Uit die gegevens kon worden geconcludeerd dat de twee methoden eerder als complementair dan vergelijkend gezien dienen te worden.

 

Annotatie

116 p.
In opdr. van Stichting LaMer

Naar boven