Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatieprogramma MER winning suppletiezand Noordzee 2008-2012
Publicatiedatum:16-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. Ellerbroek, M.J.C. Rozemeijer, J.M. de Kok, J. de Ronde ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)

 

Samenvatting

De leemten in kennis van het MER winning suppletiezand Noordzee 2008-2012 zijn vertaald in een viertal onderwerpen, namelijk: - slibverspreiding; - doorvertaling van de primaire productie naar hogere trofische niveaus; - effect van de toename van slib in relatie tot de natuurlijke omstandigheden; - verstoring, ruimtelijke en temporele verspreiding van soorten. In het evaluatieprogramma 2008-2012 zijn deze onderwerpen uitgewerkt en waar mogelijk geformuleerd in concrete onderzoeksvoorstellen en uitgezet langs de tijdsas tot 2012.

 

Annotatie

26 p.
Eindversie

Naar boven