Onderwerp: Bezoek-historie

Veenkadenonderzoek : neerslag en verdamping
Publicatiedatum:01-02-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M. Van Esch ; GeoDelft

 

Samenvatting

Dit rapport vormt een onderdeel van het 'veenkadeonderzoek, generiek korte termijn onderzoeksplan' en geeft een invulling voor de eerste fase dat het definiëren van waterspanningsschematisaties voor een tiental representatieve doorsneden als doel heeft. De schematisaties zullen als handreiking in de nieuwe leidraad 'toetsen regionale waterkeringen' worden opgenomen. Hierbij moet gedacht worden aan een eenvoudige procedure voor het bepalen van de freatische lijn in een zomer- en wintersituatie en voor het bepalen van het stijghoogteverloop onder een afsluitende laag. In de toetsprocedure wordt op basis van deze lijnen een (deels hydrostatisch) waterspanningsverloop in de verticaal afgeleid, een gewichtsafname boven de freatische lijn in rekening gebracht en de stabiliteit van de kade beoordeeld met een stabiliteitsberekening. In dit deelproject is het Penman-Monteith model voor het berekenen van potentiële evapotranspiratie geïmplementeerd. Het model is geverifieerd door de verdamping voor een enkele dag te bepalen en te vergelijken met het Swap model. Vervolgens is het model toegepast voor een enkel jaar, waarna berekeningen voor een periode van 40 jaar worden uitgevoerd. De resultaten zijn geanalyseerd en er is een procedure ontwikkeld voor het bepalen van maatgevende belastingen. De maatgevende periode volgt uit de respons van het systeem waarop de belasting wordt opgelegd. Voor een snel reagerend systeem is een dagwaarde eerder maatgevend dan een maandbelasting. Met een serie verdrogingsberekeningen kan de systeemrespons voor een aantal profielen worden bepaald, waaruit volgt of bij een gegeven herhalingstijd met een hoge dagwaarde en een dag belasting of een lagere maandwaarde en een belastingstijd van een maand gerekend moet worden.

 

Annotatie

93 p.
Ill., bijl.
Rapportnummer: CO-418761-0022 v04
Versie 04 Definitief
In opdr. van Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

Naar boven