Onderwerp: Bezoek-historie

Veenkadenonderzoek : validatie Middelburgse kade
Publicatiedatum:01-02-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M. Van Esch ; GeoDelft

 

Samenvatting

Vormt een onderdeel van het 'veenkadeonderzoek, generiek korte termijn onderzoeksplan' en geeft een invulling voor de eerste fase die het definiëren van waterspanningsschematisatiesvoor een tiental representatievedoorsneden als doel heeft. De schematisaties zullen als handreiking in de nieuwe leidraad 'toetsen regionalewaterkeringen' worden opgenomen. De schematisatie vind plaats als eenvoudige procedure voor het bepalen van de freatische lijn in een zomer- en wintersituatie en voor het bepalen van het stijghoogteverloop onder een afsluitende laag. In de toetsprocedure wordt op basis van deze lijnen een (deels hydrostatisch) waterspanningsverloopin de verticaal afgeleid, een gewichtsafname boven de freatische lijn in rekening gebracht waarvan de stabiliteit van de kade beoordeeldmet een stabiliteitsberekening. De tijdsafhankelijke stroming van grondwater door een dijklichaam kan gedetailleerd worden berekend met het tweedimensionale eindige elementen programma Plaxflow. De waterspanningsvelden kunnen vervolgens worden opgelegd in het geotechnisch rekenprogramma Plaxis waar de sterkte van de waterkering kan worden beoordeelden het deformatiegedrag kan worden berekend. Door het ontbreken van een aantal modelconceptenvan verdrogen en vernatten is de huidige versie van Plaxflow echter onvoldoende in staat om de vochthuishouding van veenkaden te beschrijven. Dit deelonderzoek richt zich op het materiaalgedragvan veen in het overgangsgebiedverzadigd-onverzadigd, de hysterese in het materiaalgedrag bij bevochtigen en vernatten, de tijdsafhankelijkheid van het materiaalgedragdoor hydrofobie, transpiratie van bodemvochten de bijdrage van scheuren aan het stromingsproces. Het eindige differentie programma Swap is reeds in staat bovengenoemdeprocessen te beschrijven maar voorziet niet in een koppeling met een stabiliteitprogramma en beperkt zich tot ééndimensionaleproblemen. De implementatie in Plaxis is vergeleken met die van Swap en goed bevonden.

 

Annotatie

93 p.
Ill., bijl.
Rapportnummer: CO-418761-0025 v01
Versie 01 Definitief
In opdr. van Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

Naar boven