Onderwerp: Bezoek-historie

De Klimaatdijk in de Praktijk : gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Nederrijn en Lek
Publicatiedatum:01-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Red. H. de Moel; J. Beijersbergen (etc.); Provincie Zuid-Holland; Waterschap Rivierenland; Movares Nederland; Deltares; Wageningen Universiteit en Researchcentrum; Grontmij; Instituut voor Milieuvraagstukken, VU

 

Samenvatting

In het licht van klimaatverandering en andere mogelijke veranderingen in randvoorwaarden voor waterkeringen is in dit rapport voor een drietal locaties langs de Nederrijn/Lek in verschillende mate van detail gekeken naar klimaatbestendige dijkversterkingsalternatieven. Deze zijn zo robuust dat ze na realisatie op middellange termijn niet versterkt hoeven te worden en extra veiligheid bieden. De verkenning is uitgevoerd door een brede groep onderzoekers en experts (overheid, onderzoeksinstellingen en adviesbureaus). Voor elke locatie zijn stakeholders gevraagd naar hun visie op dijkversterking, draagvlak voor klimaatbestendige dijkversterking, huidige en mogelijke toekomstige functies van de dijk en het combineren van functies en mogelijke knelpunten.

 

Annotatie

ISBN/EAN 9789490070182
KvK Rapportnummer KvK019/2010
127 p. (+ bijl.)
+ Summary in English
Onderzoek uitgevoerd in het kader van het Nationaal Onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat.

Naar boven