Onderwerp: Bezoek-historie

Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer
Publicatiedatum:01-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Derksen, F.B.J. Elbers, E.H. Waterman ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)

 

Samenvatting

De Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer is een hulpmiddel om bij de infrastructuurprojecten van Rijkswaterstaat aan de wetgeving voor geluidhinder te voldoen. Bij de voorbereiding en de uitvoering van projecten op het hoofdwegennet, geldt een aantal wettelijke kaders voor geluid: de Wet Milieubeheer, de Wet geluidhinder en de daarvan afgeleide besluiten en ministeriële regelingen en de Spoedwet wegverbreding. Ook andere wetgeving beïnvloedt weginfrastructuur en geluidhinder. Natuurwetgeving, milieueffectrapportages en ruimtelijke ordening bijvoorbeeld. De wet- en regelgeving voor geluid is dus ingewikkeld en kan verschillend worden geïnterpreteerd. Deze Handleiding schiet daarbij te hulp. Bovendien draagt de handleiding ertoe bij dat de infrastructuur van Rijkswaterstaat efficiënt tot stand komt. Daarmee worden vertraging en onnodige kosten voorkomen. Bovendien staat het Handboek garant voor een uniforme aanpak. Het verduidelijkt namelijk de werkwijze voor marktpartijen en andere externe betrokkenen.

 

Annotatie

276 p. + bijlagen
Publicatienummer DVS-2007-010
ISBN 9789036957571

Naar boven