Onderwerp: Bezoek-historie

Rijn in beeld : de natuur van de natte overstromingsvlakte : de Oude Waal bij Nijmegen : inventarisatie 2009
Publicatiedatum:01-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. Kurstjens (etc.)

 

Samenvatting

Sinds 2008 vindt een uniek hydrologisch experiment plaats in de Buiten Ooij bij Nijmegen. Hoogwater dat over de zomerkade komt, wordt hier niet kunstmatig uitgelaten, maar vastgehouden zodat het op natuurlijke wijze kan wegzijgen richting de rivier. Dit levert langdurig natte plasdrassituaties op, die momenteel vrijwel nergens meer in het rivierengebied voorkomen. Dit ondiepe water leverde een hoge diversiteit aan water-en moerasvogels op. Naar verwachting komen de vogels af op een enorme biomassa aan macrofauna, vissen en amfibieën in de natte overstromingsvlakte. In dit onderzoek staat de vraag centraal welke soorten precies aan de basis staan van deze voedselketen. Daartoe is onderzoek gedaan naar waterplanten, macrofauna en vissen. Amfibieën zijn meegenomen tijdens het vissenonderzoek. De resultaten van dit onderzoek kunen worden benut bij de inrichting en het herstel van hoogwaardige laagdynamische natuur elders in het rivierengebied (bijvoorbeeld Munnikenland, de Kil van Hurwenen, de Ooijse Graf en de Rijnstrangen). Dit is een eerste verslag van het veldonderzoek, waarin de veldgegevens van het waterplantenonderzoek en de data van de visbemonstering worden gepresenteerd.

 

Annotatie

Samewerkingsproject van het Ministerie van VenW, Rijkswaterstaat, Dienst Oost-Nederland (RWS DON); Ministerie van LNV; Staatsbosbeheer; Ark; Natuurmonumenten, Dienst Landelijk Gebied en Het Utrechts Landschap
23 p.
Fig., ill.
Met lit. opg.

Naar boven