Onderwerp: Bezoek-historie

Natuurcompensatieprogramma Westerschelde - eindrapportage 1998-2008
Publicatiedatum:01-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[A.M. van Berchum ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)]

 

Samenvatting

Geeft op beknopte wijze de resultaten weer van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde dat is uitgevoerd in de periode 1998-2008. Dit programma maakt onderdeel uit van afspraken over de tweede verruiming van de vaarweg in de Westerschelde, zoals overeen gekomen in een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest per 17 januari 1995 (Tractatenblad 1995, nr.51), welk verdrag op 1 juli 1996 van kracht is geworden. Onderhavig natuurcompensatieprogramma staat los van het natuurherstel zoals opgenomen in het verdrag Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Eerst wordt het bestuurlijk kader geschetst zoals overeengekomen in de bestuursovereenkomst (1998), inclusief het bijbehorende overleg met de Europese Commissie. Vervolgens wordt aangegeven waaruit de compensatieopgave bestond, zowel buitendijks als binnendijks, hoeveel geld er beschikbaar was voor inrichting en grondverwerving en hoe het project georganiseerd is. Tenslotte worden de resultaten geschetst en wordt een vergelijking gemaakt met de oorspronkelijke opgaven volgens de bestuursovereenkomst, wat resulteert in een conclusie. De bijlagen bestaan uit een beschrijving van de afzonderlijke buitendijkse en binnendijkse projecten, een financieel overzicht, een literatuurlijst en een projectenkaart.

 

Annotatie

30 p.

Naar boven