Onderwerp: Bezoek-historie

Stroomgebiedbeheerplan Schelde
Publicatiedatum:22-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Projectteam stroomgebiedbeheerplannen; Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM); Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

Samenvatting

De Kaderrichtlijn Water geeft voor alle landen in de Europese Unie een kader voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en van de kwantiteit van het grondwater. Dit stroomgebiedbeheerplan Schelde geeft onder andere een beschrijving van dit stroomgebied, de doelen voor de oppervlakte- en grondwaterlichamen en een samenvatting van de maatregelen die genomen gaan worden.

 

Annotatie

216 p.
Fig., ill., tab.
Met lit. opg.

Naar boven