Onderwerp: Bezoek-historie

Stroomgebiedbeheerplan Maas
Publicatiedatum:22-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM); Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

Samenvatting

De Kaderrichtlijn Water geeft voor alle landen in de EU een kader voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en van de kwantiteit van het grondwater. Dit stroomgebiedbeheerplan Maas geeft onder andere een beschrijving van dit stroomgebied, de doelen voor de oppervlakte- en grondwaterlichamen en een samenvatting van de maatregelen die genomen gaan worden.

 

Annotatie

220 p.
Fig., ill., tab.
Met lit. opg.

Naar boven