Onderwerp: Bezoek-historie

Grenzen aan de gevolgen van een overstroming? : een reflectie op de uitkomsten van de Compartimenteringstudie
Publicatiedatum:01-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Klijn, P. de Grave; Deltares

 

Samenvatting

In het kabinetsstandpunt Rampenbeheersing Overstromingen (RBSO, nov. 2006) is reeds gesignaleerd dat compartimentering van dijkringen een kansrijke maatregel ter beperking van risico's lijkt te zijn; aantrekkelijker dan integrale dijkverhoging. Maar uit kosten-batenanalyses (KBA) blijkt veelal dat de kosten van dit soort civieltechnische maatregelen niet opwegen tegen de financieel-economische baten die ermee bereikt worden, in dit geval de jaarlijkse afname van het economisch risico. Dit rapport beoogt materiaal aan te dragen ten behoeve van en maatschappelijke discussie of er náást een norm voor het beschermingsniveau (kans op overstroming) mogelijk ook een normatieve uitspraak zou moeten worden gedaan over de maximaal aanvaardbare norm (in termen van slachtoffers, getroffenen en/of economische waarde.

 

Annotatie

(Deltares rapport ; T2513.50)
27 p.
Fig., tab.
Met lit. opg.

Naar boven