Onderwerp: Bezoek-historie

Zandsuppleties en Europese richtlijnen : ecologische effecten boven water gehaald
Publicatiedatum:26-04-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); M. Harte, P.M.J.M. Huntjens, S. Mulder, E.W. Raadschelders

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat voert een groot aantal activiteiten uit in de Noordzeekustzone, die mogelijk behoren te worden getoetst aan de Europese Vogelrichtlijn (richtlijn 79/409/EEG) en de Habitatrichtlijn (richtlijn 92/43/EEG). De Vogel- en de Habitatrichtlijn hebben als doel belangrijke habitats en soorten in Europa te beschermen. De richtlijn is nog maar kort geleden in werking getreden en wordt daarom nog niet vanzelfsprekend meegenomen in de besljuitvorming en vergunningverleningprocedures. Dit rapport kan worden beschouwd als een eerste verkenning van de consequenties die de Vogel- en de Habitatrichtlijn kunnen hebben op zandsuppleties. Als concreet voorbeeld is de geplande vooroeversuppleties op TExel in het voorjaar van 2002 aan de richtlijn getoetst.

In dit rapport worden ook de ecologische effecten van zandsuppleties beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van literatuur en expert judgement. Vervolgens is nagegaan in hoeverre genoemde effecten ook daadwerkelijk relevant zijn en of er manieren zijn waarop effecten kunnen worden verminderd.

 

Annotatie

43 p.
ill., tab.
Met lit.opg.

Naar boven