Onderwerp: Bezoek-historie

Van de regen in de drup? : verkenning van de mogelijke effecten van klimaatverandering op de Nederlandse mariene ecosystemen
Publicatiedatum:12-12-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S. Mulder, L. Peperzak ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

 

Samenvatting

Dat het klimaat aan het veranderen is wordt voor iedereen steeds duidelijker. Meer regenval en daardoor meer overstromingen en zomertemperaturen die recordhoogtes halen. Wetenschappers hebben aanwijzingen dat de gemiddelde wereldtemperatuur stijgt, er een versnelde zeespiegelstijging optreedt en de jaargemiddelde neerslag toeneemt. In deze rapportage zijn de ‘worst case' voorspellingen voor het jaar 2100 gebruikt om de mogelijke effecten van klimaatverandering op de Nederlandse mariene ecosystemen te verkennen. De abiotische veranderingen die optreden door klimaatverandering, zoals bijvoorbeeld stijging van de watertemperatuur, toename van erosie van de kust en het verdrinken van intergetijdengebieden kunnen een verscheidenheid aan ecologische effecten teweegbrengen. Per soortgroep en ook per soort zijn deze effecten verschillend. Een ‘worst case scenario' geeft weer hoe de situatie er mogelijk in 2100 uitziet. Door de verhoging van de temperatuur zal er mogelijk een verschuiving in de soortensamenstelling optreden ten gunste van de zuidelijke soorten. Een zeespiegelstijging van 1 meter veroorzaakt erosie van de kust, waardoor habitatverlies optreedt voor kwelderplanten en kustvogels. De nutriëntenhuishouding zal veranderen door de verhoogde rivierafvoeren, waardoor de primaire productie mogelijk toeneemt. Dit zou een soortverschuiving naar giftige algen tot gevolg kunnen hebben. Klimaatonderzoek krijgt mondiaal en ook in Nederland veel aandacht. Relaties tussen klimaat en veranderingen in soortendiversiteit, dichtheid en biomassa die in het verleden hebben plaatsgevonden worden gebruikt om voorspellingen te doen over de effecten van klimaatverandering op de ecologie. Door de vele onzekerheden en de complexiteit van het ecosysteem zijn de ecologische gevolgen echter zeer moeilijk in te schatten. Het is van belang om een beter beeld te krijgen van deze onzekerheden en de complexiteit van het ecosysteem. Aanbevolen wordt om de bestaande basisgegevens goed op peil te houden en eventueel uit te breiden, onderzoek te doen naar ecosysteem interacties en bij het formuleren van beleid rekening te houden met de toekomstige veranderingen.

 

Annotatie

32 p.
Werkdokument RIKZ/OS/2003.604x

Naar boven