Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar effecten van waterberging in een jong kleigrond : achtergrondrapport Harderbos
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. van Manen (etc.) ; red. S. Stuijfzand, R. van Ek; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD); Deltares; Alterra

 

Samenvatting

Hoofddoel van het pilotprogramma dat in 2002 van start is gegaan, is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen enerzijds waterberging en -buffering en anderzijds natuurbehoud en -ontwikkeling. Eén van de geselecteerde pilots ligt in het Harderbs (Provincie Flevoland). Het betreft een experimentele pilot in een jong kleibos. Dit houdt in dat er in het onderzoeksgebied een hoogwaterpiek (inundatie) gesimuleerd is. Daarbij is het gebied opgedeeld in verschillende compartimenten, die elk een verschillende behandeling hebben gekregen. Dit rapprt beschijft de resulaten van de gehele onderzoeksperiode: medio 2004 tot medio 2007.

 

Annotatie

(RWS WD rapport ; 2007.015)
(Alterra rapport ; 1630)
(Pilotprogramma Waterberging-Natuur)
136 p.
Fig., tab
Met samenvatting
Met lit.opg.
ISBN 9789036914208

Naar boven