Onderwerp: Bezoek-historie

Vogels rond de grote rivieren vanuit het heden naar de toekomst
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Engelmoer; F. Hoekema; Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek

 

Samenvatting

Het is gewenst kwantitatief inzicht te hebben in de hedendaagse relatie tussen landschapskarakteristieken enerzijds en de samenstelling van de vogelbevolking anderzijds. Met dergelijke rekenregels moet het dan mogelijk zijn om geplande veranderingen in het landschap te vertalen naar veranderingen in de samenstelling van de vogelbevolking. Om dergelijke rekenregels vast te stellen is een serie analyses uitgevoerd naar het kwantitatieve voorkomen van een aantal soorten vogels, die in het kader van het ruimtelijke beleid rond de rivieren van belang zijn. De uitkomsten van deze analyses moeten toepasbaar zijn in voorspellende studies m.b.t. de toekomstige inrichting van delen van het rivierengebied.

 

Annotatie

58, 3 p.
Fig., tab.
Met lit.opg.
(A&W-rapport ; 368)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

Naar boven