Onderwerp: Bezoek-historie

Inventarisatie van de gegevens-, monitor-en modelbehoefte voor de EU-Nitraatrichtlijnrapportage 2008
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. Fraters; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); J. Doze; V.T. Langenberg (etc.); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ

 

Samenvatting

Een handleiding is opgesteld voor de rapportage over de hoeveelheid nitraat in oppervlaktewater en de bovenste grondwaterlaag. Het doel is een snelle en efficiënte start te maken met het rapportagetraject waarmee zal worden voldaan aan de EU-verplichtingen voortvloeiend uit de Nitraatrichtlijn. Beschreven zijn de taken en acties die betrokken partijen moeten uitvoeren om de beschikbare informatie tijdig aan te leveren, af te stemmen en tot een geheel te smeden.

 

Annotatie

74 p.
Tab.
Met lit.opg.
(RIVM briefrapport ; 680716001/2007)
In opdracht van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM); Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV); Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)
In het kader van het project M/680717, Ondersteuning Mestbeleid

Naar boven