Onderwerp: Bezoek-historie

Rivier Actie Programma : Effecten van de Kaderrichtlijn Water voor het Hunzestroomgebied
Publicatiedatum:17-12-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Hassoldt ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); A. Goenewolt, J. Rus, S. Busch ; Iwaco

 

Samenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van effecten die de EU- Kaderrichtlijn Water kan hebben op het bestuurlijk en praktisch beheer van een klein stroomgebied als de Hunze. Het doel van het rapport is het geven van een overzicht van de vragen en keuzes die uit de Kaderrichtlijn voortvloeien en eventuele mogelijkheden voor beantwoording. De antwoorden zullen in de loop van de tijd door de betrokkenen, in landelijk, regionaal en grensoverschrijdend overleg, gegeven moeten worden. Het rapport is tot stand gekomen onder begeleiding van medewerkers van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Ministerie van LNV Noord, Waterschap Hunze en Aa's i.o. en de Provincie Groningen. Gezien de beperkt beschikbare tijd en de vragen die in het gebied leven, is voornamelijk ingezoomd op de begrenzing van het Hunzestroomgebied, de planverplichtingen en de monitoring- en rapportageverplichtingen. Het rapport is gemaakt in het kader van het RIZA-programma Stroomgebieden. Dit is een onderdeel van het RivierenActieProgramma RAP. Het programma Stroomgebieden is gestart met het oog op de EU-Kaderrichtlijn Water, die medio 2000 wordt verwacht. Hierin is de stroomgebiedsaanpak het centrale instrument. Het programma probeert via onderzoeken steun te geven aan de ontwikkeling van waterbeheer en -beleid in stroomgebieden, op Europese schaal maar ook op kleinere schaal.

 

Annotatie

54 p.
bijl., krt., tab.
Rivier Actie Programma
(RIZA rapport; 99.070)
ISBN 9036952956

Naar boven