Onderwerp: Bezoek-historie

Invloed Nieuwe Koopvaardersschutsluis op de verziltingsproblematiek te Den Helder : verslag onderzoek
Publicatiedatum:01-12-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory

 

Samenvatting

Bevat een studie naar de invloed van de Nieuwe Koopvaardersschutsluis op de verzilitingsproblematiek te Den Helder. De basis is een meetcampagne die is uitgevoerd op 10 juni 1979 en van 2 juli tot en met 17 augustus 1979. Tijdens deze campagne zijn snelheden in het Noord-Hollandskanaal, waterstanden en zoutgehalten in en bij de zoutbufferput en op het Nieuwe Diep gemeten. Bovendien zijn schut- en scheepsgegevens, windgegevens en de uitgevoerde spui/maaldebieten verzameld. Met deze gegevens is eerst de huidige verziltingssituatie (dus met de huidige Koopvaardersschutsluis) geanalyseerd. Hierbij is met name gekeken naar de mechanismen die van invloed kunnen zijn op de zoutverdeling in en bij de zoutbufferput. In dit verband zijn onderzocht de zoutlast die via de huidige Koopvaarderschutsluis binnendringt, de invloed van de luchtbellenschermen op zoutlast en menging, de scheeps- en windinvloeden op de menging en de invloed van het spui/maalregime. Tevens is getracht inzicht te krijgen in de mate waarin deze mechanismen van invloed zijn op de zoutbalans van het onderzochte gebied. Met het verkregen inzicht in de huidige situatie is vervolgens een voorspelling gemaakt of en in welke mate in de toekomstige situatie (Nieuwe Koopvaardersschutsluis) de invloed van de verschillende mechanismen zal veranderen. Deze voorspelling, die kwalitatief van karakter is, gaat uit van een vervanging van de huidige schutsluis door de nieuwe schutsluis bij overigens gelijkblijvende omstandigheden.

 

Annotatie

[40] p.
bijl.
(WL-rapport ; R1472)
Met 12 lit.opg.
In opdracht van: Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (DNH)

Naar boven