Onderwerp: Bezoek-historie

MER winning suppletiezand Noordzee 2007 : hoofdrapport
Publicatiedatum:01-09-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Royal Haskoning, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS); A.R. Boon, G.W.R. Gerrits, Mathijs van Ledden, J.M. Meulepas, M.C. de Vriend

 

Samenvatting

In mei 2005 zijn twee ontgrondingsvergunningen voor zandwinning vernietigd door de Raad van State omdat er een locatiespecifiek MER ontbrak. De genoemde uitspraken van de Raad van State vormen de aanleiding om voor de zandwinning voor de kustsuppleties een m.e.r. op te starten. De m.e.r. is gestart met de publicatie van de Startnotitie m.e.r. winning suppletiezand Noordzee in 2007 op 23 maart 2006. Vervolgens zijn richtlijnen vastgesteld voor de inhoud van het MER. Het MER brengt de milieueffecten van de zandwinning in beeld, zodat milieueffecten een duidelijke rol kunnen spelen bij de besluitvorming over de in te dienen vergunningaanvragen. De initiatiefnemer van de zandwinning ten bate van de suppleties is de Hoofdingenieur-Directeur (HID) van de Regionale Dienst Noord Holland van RWS in zijn rol van Coördinerend HID met betrekking tot kustzaken.

 

Annotatie

2 dln.
Bevat: hoofdrapport en achtergrondrapport
Definitief rapport

Naar boven