Onderwerp: Bezoek-historie

Opmaakprogramma Veiligheid Schelde-estuarium
Publicatiedatum:30-11-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); M. van Ledden, P. Dankers, M. Groot Zwaafink, E. Arnold; Royal Haskoning; C.G. Israel

 

Samenvatting

Doelstelling van het opmaakprogramma Veiligheid Scheldeestuarium is het fstemmen van de beleids- en beheersvragen aan Nederlandse en Vlaamse zijde, het inventariseren van lopende initiatieven op dit gebied, en het definiëren van een gezamenlijk onderzoekspakket. Deze rapportage vormt het product van deze activiteit. Uit de inventarisatie komt naar voren dat er tal van lopende projecten en programma?s zijn in het kader van veiligheid tegen overstromen. Een overzicht van deze projecten is gegeven in hoofdstuk 2 van deze rapportage. Deze projecten lopen op nationaal (bijv. VNK) en internationaal niveau (SafeCoast, ComRisk). Bij het vervolgonderzoek moet terdege gezocht worden naar afstemming met de relevante projecten om overlap te voorkomen. De inventarisatie van de beleidsvragen heeft opgeleverd dat er vragen bestaan bij de verschillende onderdelen van de risico-keten. Op basis van de geidentificeerde kennisleemten zijn twee projectvoorstellen gedefinieerd voor 2007:

 

Annotatie

36 np.
ill.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Projectnummer 9S0187.A0

Naar boven