Onderwerp: Bezoek-historie

Informatievoorziening hoogwaterveiligheid : advies voor de inrichting van de informatievoorziening rond hoogwaterveiligheid
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS, AGI); [A. Knotters]

 

Samenvatting

Voor een beoordeling van de hoogwaterveiligheid van de rivieren is het noodzakelijk te beschikken over een goede beschrijving van zowel de geometrie (hoogteligging winterbed en zomerbed, kades etc) als van de begroeiing en de bebouwing. Deze terreingegevens worden reeds in verschillende programma?s vanuit basisinformatievoorziening voor de 5-jaarlijkse berekening van de Hydraulische randvoorwaarden frequent en gebiedsdekkend ingewonnen: DTB-nat (bodemhoogtegegevens, topografie), vaarweg monitoring (hoogte zomerbed), MWTL ecotopenkartering). Op basis van een door de rivierbeherende directies (RWS-ZH, RWS-LB en RWS-ON) opgestelde informatiebehoefte en knelpuntanalyse is in dit document een voorstel uitgewerkt voor een integrale inwinning. In dit plan wordt een inrichtingsvoorstel gedaan en zijn de consequenties voor wat betreft kosten en impact op de organisatie uitgewerkt.

 

Annotatie

82 p.
ill.
AGI-2007-GPM-002

Naar boven