Onderwerp: Bezoek-historie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van SMB beheerplan Voordelta
Publicatiedatum:15-06-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

Onder de Natuurbeschermingswet 1998 zal de Voordelta als beschermd Natura 2000-gebied worden aangewezen. Het in dit kader op te stellen Beheerplan Voordelta geeft aan welk gebruik gereguleerd moet gaan worden. Vanwege de mogelijkheid dat er schadelijke effecten optreden door het huidige gebruik in de Voordelta wordt een Passende Beoordeling uitgevoerd uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). Deze Passende Beoordeling is daarmee een instrument om tot formulering van toegestane activiteiten te komen ten einde de doelstellingen van het Beheerplan te bereiken. Uiteindelijk biedt het Beheerplan een kader, waarbinnen activiteiten in de Voordelta mogelijk zijn, zonder dat iedere gebruiker opnieuw een Passende Beoordeling hoeft uit te voeren. De noodzaak tot het uitvoeren van de Passende Beoordeling verplicht tevens tot uitvoering van een Strategische Milieubeoordeling (SMB). Deze notitie vormt de start van de procedure van de SMB. Het Beheerplan Voordelta zal tevens het beheerplan voor het Zeereservaat Voordelta gaan omvatten. Het zeereservaat is een compenserende maatregel in het kader van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR).

 

Naar boven