Onderwerp: Bezoek-historie

Dioxineonderzoek Westerschelde : meting van gehalten aan dioxinen, dioxine-achtige stoffen en andere mogelijke probleemstoffen in visserijproducten, sediment en voedselketens van de Westerschelde
Publicatiedatum:31-07-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); M. van den Heuvel-Greve, P. Leonards, D. Vethaak; IMARES

 

Samenvatting

Er is weinig bekend over de verspreiding van en gehalten aan dioxinen en dioxine-achtige stoffen in de Westerschelde en in visserijproducten die uit de Westerschelde afkomstig zijn. Om die reden hebben Rijkswaterstaat Zeeland, Provincie Zeeland en het ministerie van LNV besloten tot een nader onderzoek. In 2005 hebben Rijkswaterstaat RIKZ en IMARES een eerste verkenning uitgevoerd naar het vóórkomen van dioxinen en dioxine-achtige stoffen in de Westerschelde. Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de gehalten aan dioxinen en dioxine-achtige stoffen in visserijproducten, de waterbodem en in twee voedselketens van de Westerschelde. Daarnaast zijn deze gehalten vergeleken met de bestaande nationale en internationale normen. Dioxinen staan niet aangemerkt als prioritaire stof voor de Kaderrichtlijn water (KRW). Aangezien de analyse van dioxinen hoge kosten met zich meebrengt, zijn vooral enkelvoudige analyses uitgevoerd (één meting, op één plaats, op één moment). In het onderzoek staan de volgende vragen centraal: 1 Zijn er overschrijdingen van de Europese levensmiddelennorm voor dioxinen in visserijproducten uit de Westerschelde? 2 Is er sprake van een dioxinevervuiling in de Westerschelde? a Kunnen de resultaten van de Vrije Universiteit Brussel worden bevestigd? b Zijn er negatieve effecten van dioxinen en dioxine-achtige stoffen te verwachten op het milieu van de Westerschelde? c Zijn er negatieve effecten van dioxinen en dioxine-achtige stoffen te verwachten op de zwemwaterkwaliteit van de Westerschelde? 3 Wat zijn de belangrijkste bronnen voor dioxinen in de Westerschelde? 4 Zijn er buiten de prioritaire stoffenlijst andere mogelijk relevante stoffen of stofgroepen in de Westerschelde aanwezig, die een probleem kunnen vormen voor de ecologische kwaliteit en waar aanvullend onderzoek voor gewenst is?

 

Annotatie

80 p.
ill.
Rapportnr. RIKZ/2006.011
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Zeeland (RWS, ZL), Provincie Zeeland en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Naar boven