Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2006 : verspreiding, seizoenspatroon en trend van vijf minder algemene soorten zeevogels
Publicatiedatum:01-07-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); F.A. Arts, C.M. Berrevoets,; Delta ProjectManagement

 

Samenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van de verspreiding, het seizoenspatroon en de trend van vijf soorten zeevogels op het Nederlands Continentaal Plat (NCP). Dat zijn Roodkeelduiker/Parelduiker (gecombineerd), Dwergmeeuw, Stormmeeuw, Grote Mantelmeeuw en Visdief/Noordse Stern (gecombineerd). De geselecteerde soorten komen voor in relatief lage dichtheden of hebben een beperkte verspreiding. De telling van zeevogels en zeezoogdieren wordt uitgevoerd vanuit een vliegtuig. Langs een vaste vliegroute worden monsters genomen (waargenomen aantallen per tijdseenheid); de monsters worden door middel van ruimtelijke statistiek omgezet in voorspelde dichtheden in een grid van 5X5 km. Het geringe aantal monsters waarin de soorten zijn waargenomen beperken de mogelijkheden voor het uitvoeren van ruimtelijke analyses. Kaarten met de monsters waarin de soort is waargenomen geven een goed beeld van de verspreiding door het grote aantal seizoenen dat er tellingen zijn uitgevoerd. Het seizoenspatroon wordt afgeleid uit de gemiddelde monsterdichtheid. Per soort wordt van de telperiode met de meeste waarnemingen de gemiddelde dichtheid op het NCP voorspeld door middel van ruimtelijke analyses. Met gemiddelde modelvoorspellingen over een groot aantal jaren wordt aangetoond dat het ook voor schaarse soorten mogelijk is om met de gebruikte analysemethode een beschrijving te maken van de verspreiding en de trend op het NCP in de desbetreffende telperiode.

 

Annotatie

40 p.
fig., graf., tab.
Rapport RIKZ/2006.018
Met lit. opg.

Naar boven